Đoàn khách của tôi gồm 10 người, tôi có thể làm thủ tục trực tuyến được không?

Đoàn khách của tôi gồm 10 người, tôi có thể làm thủ tục trực tuyến được không?

Nếu đoàn của quý khách gồm hoặc trên 10 người,  quý khách sẽ phải làm thủ tục nhiều lần cho cả đoàn cho tới khi hoàn thành, mỗi lần không quá 9 người.