Đối với những trường hợp đặc biệt như người bệnh, người ngồi xe lăn, người cần sử dụng oxy liên tục?

Đối với những trường hợp đặc biệt như người bệnh, người ngồi xe lăn, người cần sử dụng oxy liên tục?

Yêu cầu về dịch vụ phải đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian cất cánh..

Hành khách và chỗ đặt thêm phải cùng hạng chỗ. (Mức phí áp dụng cho chỗ đặt thêm như mức phí mua thêm một chỗ tại thời điểm hành khách yêu cầu)

Không chấp nhận hành khách yêu cầu đặc biệt không có người đi kèm trên 18 tuổi.

Số lượng tối đa hành khách đặc biệt tùy thuộc vào tình hình thực tế từng loại máy bay.